Баспасөз хабарламасы

ҚазақстанРеспубликасы Антитеррор орталығы Алматы қаласыаумағындашекті («қызыл») террористікқауіптілікдеңгейініңенгізілгендігіжөніндехабардаретеді.

БелгісізбіреулердіңАлмалыаудандық ІІБ және ҰҚК Департаментіғимараттарынашабуылжасауынегізболды.

ШешімдіҰлттыққауіпсіздіккомитетініңтөрағасыҚазақстанРеспубликасыПрезидентінің  2013 жылғы 9 тамыздағы № 611 «Терроризм актісіқатерініңтуындауытуралыақпаратмониторингініңжәнехалықтыхабардаретудіңмемлекеттікжүйесініңұйымдастырылуы мен жұмысістеуіқағидаларынбекітутуралы» Жарлығыталаптарынасәйкесқабылдады.

 

ҚР Антитеррор орталығы