БАҚ үшін ақпарат

«Азаматтықжәнеқызметтікқару мен оныңпатрондарының, азаматтықпиротехникалықзаттар мен оларқолданылыпжасалғанбұйымдардыңайналымысаласындағыекіншісанаттағырұқсаттардыберугеуәкілеттіоргандардыайқындаутуралы» ҚР Үкіметіқаулысыныңжобасынабаспасөзпарағы.

«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» 2014 жылғы 16 мамырдағы Қазақстан Республикасы Заңының 10-бабы 4) тармақшасын іске асыру мақсатында Ішкі істер министрлігімен «Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың айналымы саласындағы екінші санаттағы рұқсаттарды беруге уәкілетті органдарды айқындау туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасы әзірленген.

Азаматтық және қызметтік қару мен оның патрондарының, азаматтық пиротехникалық заттар мен олар қолданылып жасалған бұйымдардың айналымы саласындағы жоба қаулысы менекінші санаттағы рұқсаттар тізімімен көзделген.

Жобаны қабылдау әлеуметтік-экономикалық және (немесе) құқықтық теріс салдарға әкеп соқпайды.

Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі